Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Povinnost

Oprávněný, který má povolení k odběru podzemní vody, je povinen platit za odebrané podzemní vody.

Předpisy

§ 88 až 88l vodního zákona

Komentář

Poplatníkem poplatku za odebrané množství podzemní vody je oprávněný z povolení k odběru podzemní vody. V případě, že oprávněný umožnil výkon svého povolení k nakládání s vodami podle § 11 odst. 3 zákona provozovateli vodovodu pro veřejnou potřebu podle zákona upravujícího vodovody a kanalizace, je poplatníkem poplatku tento provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu.

Předmětem poplatku za odebrané množství podzemní vody je odběr podzemní vody podle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1 zákona (viz bod C2).

Od poplatku za odebrané množství podzemní vody se osvobozuje odebírání podzemní vody provedené poplatníkem na území jedné obce nebo vojenského újezdu, jehož objem nepřekračuje 6 000 m3 za kalendářní rok nebo nepřekračuje 500 m3 v každém měsíci kalendářního roku.

Základem poplatku za odebrané množství vody je objem odebrané vody v m3. Sazby poplatku se liší podle účelu užití odebrané podzemní vody:

  • pro zásobování pitnou vodou 2,- Kč/m3,
  • pro ostatní použití 3,- Kč/m3.

Poplatek za odebrané množství podzemní vody se vypočte jako součin základu poplatku a sazby poplatku.

Poplatkovým obdobím poplatku za odebrané množství podzemní vody je kalendářní rok.

Správcem poplatku za odebrané množství podzemní vody je Státní fond životního prostředí České republiky. Správu placení poplatku vykonává celní úřad.

Poplatník poplatku za odebrané množství podzemní vody je povinen podat poplatkové přiznání (přes ISPOP) nejpozději do 15. února kalendářního roku následujícího po skončení poplatkového období.

Poplatkové přiznání se nepodává, je-li odebírání podzemní vody osvobozeno od poplatku.

Poplatek za odebrané množství podzemní vody je splatný ve lhůtě do 30 dnů ode dne nabytí právní moci platebního výměru.

Změny od 2019

V roce 2019 již odběratelé žádná poplatková hlášení podávat nebudou, neboť povinnost platit zálohy s účinností k 1. 1. 2019 v důsledku novely vodního zákona (zákon č. 113/2018 Sb.) ex lege zanikla a všechna rozhodnutí o zálohových výměrech pozbývají účinků.

Poplatková přiznání v roce 2019 (za rok 2018) podávají odběratelé České inspekci životního prostředí (čl. II bod 2 přechodných ustanovení k zákonu č. 113/2018 Sb.) do 15. 2. 2019 na vzoru poplatkového přiznání stanoveném vyhláškou č. 125/2004 Sb. (použijte aktuální formulář na ISPOP).

Poplatková přiznání v roce 2020 (za rok 2019) podávají odběratelé Státnímu fondu životního prostředí do 15. 2. 2020 na tiskopisu, který Fond jako nový správce poplatku stanoví (použijte budoucí formulář na ISPOP).

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.