Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Přehled povinností

V této kapitole jsou uvedeny povinnosti, které stanovuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. Jednotlivé povinnosti jsou podrobněji rozvedeny v části Jednotlivé povinnosti s výkladem nebo můžete použít přímý odkaz na výklad povinnosti přes číslo povinnosti.

bod povinnost předpis
b1

Každá osoba musí definovat stav věci (věc/odpad/vedlejší produkt). Každý je povinen při své činnosti předcházet vzniku odpadu, omezovat jeho množství a nebezpečné vlastnosti.

§ 4-5, § 8, § 12 zákona o odpadech

b2

Povinnosti při ukončení odpadového režimu: možnosti, kdy odpad přestává být odpadem.

§ 9-10 zákona o odpadech, vyhl. 273/2021 Sb. o podrobnostech, 169/2023 Sb. vyhláška o palivech z odpadů, 283/2023 Sb. vyhláška o asfaltech, nařízení EU

b3

Původce odpadu je povinen pro účely nakládání s odpadem odpad zařadit podle Katalogu odpadů.

§ 6 zákona o odpadech, § 4-5, příloha č.1 vyhlášky č. 8/2021 Sb. Katalog odpadů (od 1.1.2024)

b4

Původce odpadu je povinen pro účely nakládání s odpadem zařadit odpad do kategorie.

§ 7 zákona o odpadech, § 6-7 vyhlášky č. 8/2021 Sb. Katalog odpadů

b5

Vlastník pozemku s nezákonně soustředěným odpadem je povinen oznámit tuto skutečnost obecnímu úřadu ORP a odpad odklidit.

§ 14 zákona o odpadech

b6

Původce odpadů je povinen plnit základní povinnosti ze zákona o odpadech.

§ 15 zákona o odpadech, vyhláška o podrobnostech

b7

Provozovatel zařízení je povinen plnit základní povinnosti ze zákona o odpadech.

§ 16-19 zákona o odpadech, vyhláška o podrobnostech

b8

Provozovatel zařízení je povinen provozovat zařízení podle stanovených podmínek.

§ 21-25 zákona o odpadech, vyhláška o podrobnostech

b9

Každý je povinen soustřeďovat odpady pouze za splnění stanovených technických podmínek a odpady musí soustřeďovat odděleně. Skladovat odpad lze pouze v zařízení ke skladování odpadu.

§ 30-31 zákona o odpadech, vyhláška o podrobnostech

b10

Provádět sběr, úpravu, využití nebo odstranění odpadu lze jen v zařízení za stanovených podmínek.

§ 32-43 zákona o odpadech, vyhláška o podrobnostech

b11

Obchodovat s odpady lze jen na základě povolení k obchodování s odpady.

§ 26-27, § 44-45 zákona o odpadech

b12

Osoby zúčastněné na přepravě odpadů jsou musí zabezpečit přepravu podle ADR, uchovávat doklady, informovat řidiče, označit vozidlo a další.

§ 46 zákona o odpadech, vyhláška o podrobnostech

b13

Plnit stanovené povinnosti při přeshraniční přepravě odpadů.

§ 47-58 z. o odp., nař. EU č. 1013/2006 o přepravě odpadů, vyhl. o podrobnostech

b14

Povinnosti obcí, osob a firem při nakládání s komunálním odpadem.

§ 59-62 zákona o odpadech, vyhláška o podrobnostech

b15

Při nakládání s biologicky rozložitelným odpadem, kaly a sedimenty musí být plněny stanovené požadavky.

§ 63-70 zákona o odpadech, vyhláška o podrobnostech

b16

Při nakládání s nebezpečným odpadem je nutné plnit stanovené požadavky (balení, označování, ILNO, hodnocení vlastností, zákaz mísení).

§ 71-77 zákona o odpadech, vyhláška o podrobnostech

b17

Před přepravou nebezpečných odpadů je odesílatel povinen ohlásit přepravu přes SEPNO. Příjemce je povinen potvrdit převzetí nebezpečných odpadů.

§ 78-79 zákona o odpadech, vyhláška o podrobnostech

b18

Při nakládání s vybranými druhy odpadu (oleje, TiO, PBC, POPs, azbest, rtuť, radionuklidy, lodě) je nutné plnit stanovené požadavky.

§ 80-87, § 92, § 93§ 93a zákona o odpadech, vyhláška o podrobnostech

b19

Osoby nakládající s odpadem ze zdravotní a veterinární péče plní stanovené povinnosti. Provozovatel lékárny vede samostatnou evidenci o odpadu léčiv z domácností, dále zasílá o něm čtvrtletní hlášení na KÚ.

§ 88-91 zákona o odpadech, vyhláška o podrobnostech

b20

Původce odpadu, provozovatel zařízení, obchodník s odpady, zprostředkovatel, a dopravce musí plnit evidenční a ohlašovací povinnosti.

§ 94-96 zákona o odpadech, vyhláška o podrobnostech

b21

Provozovatel skládky je vybrat poplatky za ukládání odpadů na skládky.

§ 103-115 zákona o odpadech

b22

Porušení zákona o odpadech je přestupkem, za který lze uložit pokutu.

§ 116-125 zákona o odpadech

b23

Správní orgány vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství.

§ 126-150 zákona o odpadech

b24

Ustanovení upravují v přechodném období některé povinnosti odlišně. Rozhodnutí, souhlasy a dalších dokumenty podle zákona 185/2001 Sb. mají omezenou platnost.

§ 153-157 zákona o odpadech, vyhláška o podrobnostech

b25

Zbavit se výrobku s ukončenou životností lze pouze předáním osobě oprávněné k jeho převzetí. Kdo vyrábí vybrané výrobky, je povinen je navrhovat a konstruovat podle stanovených podmínek. Uvádět na trh lze pouze takové vybrané výrobky, které splňují požadavky zákona VUŽ a mají stanovenou průvodní dokumentaci.

§ 4-10 zákona VUŽ, vyhláška 16/2022 Sb. VUŽ

b26

Výrobce vybraných výrobků je povinen zajistit zpětný odběr výrobků s ukončenou životností.

§ 12-19 zákona VUŽ, vyhláška 16/2022 Sb. VUŽ

b27

Výrobce elektrozařízení, výrobce baterií nebo akumulátorů a výrobce pneumatik jsou povinni podat návrh na zápis do Seznamu výrobců.

§ 20-26 zákona VUŽ, vyhláška 16/2022 Sb. VUŽ

b28

Výrobce vybraných výrobků je povinen vést evidenci a zpracovat roční zprávu o plnění povinností.

§ 27-30 zákona VUŽ, vyhláška 16/2022 Sb. VUŽ

b29

Povinnosti v individuálním a kolektivním systému zpětného odběru vybraných výrobků.

§ 31-57 zákona VUŽ, vyhláška 16/2022 Sb. VUŽ

b30

Výrobce, poslední prodejce elektrozařízení, zpracovatel odpadního elektrozařízení musí plnit stanovené povinnosti.

§ 58-74 zákona VUŽ, vyhláška 16/2022 Sb. VUŽ

b31

Výrobce bat/aku, poslední prodejce, výrobce elektrozařízení s bat/aku, zpracovatel odpadních baterií nebo akumulátorů musí plnit stanovené povinnosti.

§ 75-90 zákona VUŽ, vyhláška 16/2022 Sb. VUŽ

b32

Výrobce pneumatik, distributor, poslední prodejce, výrobce protektorovaných pneumatik, zpracovatel odpadních pneumatik musí plnit stanovené povinnosti.

§ 91-100 zákona VUŽ, vyhláška 16/2022 Sb. VUŽ

b33

Výrobce vozidel a dílů, provozovatel zařízení ke sběru vozidel, zpracovatele vozidel s ukončenou životností musí plnit stanovené povinnosti.

§ 101-120 zákona VUŽ, vyhláška 345/2021 Sb.

b34

Porušení zákona VUŽ je přestupkem, za který lze uložit pokutu.

§ 121-126 zákona VUŽ

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.