Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Přehled povinností

V této kapitole jsou uvedeny povinnosti, které stanovuje zákon zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií. Jednotlivé povinnosti jsou podrobněji rozvedeny v části Jednotlivé povinnosti s výkladem nebo můžete použít přímý odkaz na výklad povinnosti přes číslo povinnosti.

bod povinnost předpis
a1

Nikdo nesmějí poskytovat nebezpečné chemické látky a směsi klasifikované jako vysoce toxické jiným než firmám. Nikdo nesmí nabízet žíravé či toxické látky/směsi osobám mladším 18 let. Firmy nesmějí prodávat nebezpečné chemické látky a směsi klasifikované jako vysoce toxické, toxické nebo žíravé v prodejních automatech a do přinesených nádob.

§ 44a odst. 3 až 5 zákona 258/2000 Sb.

a2

Vybrané skupiny zaměstnanců (těhotné, kojící, mladiství) mají omezeno nakládání s vybranými chemickými látkami a směsmi.

vyhláška 180/2015 Sb., § 12a NV 361/2007 Sb., 61/2018 Sb.

a3

Firmy smějí nakládat s látkami nebo směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické jen tehdy, jestliže nakládání s těmito látkami mají zabezpečeno osobou odborně způsobilou.

§ 44a odst. 6 zákona 258/2000 Sb.

a4

Fyzické osoby, které nakládají s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické musí být prokazatelně proškoleny.

§ 44a odst. 6 zákona 258/2000 Sb., § 103 odst. 3 zákoníku práce

a5

Povinnost vydávat písemná pravidla byla zrušena. Stávající i nová pravidla lze dále používat dobrovolně jako zdroj informací pro zaměstnance.

povinná pravidla zrušena zákonem 205/2020 Sb.

a6

Firmy jsou povinny skladovat nebezpečné chemické látky a směsi klasifikované jako vysoce toxické podle stanovených podmínek.

§ 44a odst. 7 zákona 258/2000 Sb.

a7

Firmy, které nakládají s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické, jsou povinny vést evidenci těchto chemických látek a směsí.

§ 44a odst. 8 zákona 258/2000 Sb.

a8

K zabezpečení nakládání s vysoce toxickými látkami a směsmi je nutná odborná způsobilost.

§ 44b zákona 258/2000 Sb., vyhláška č. 428/2004 Sb.

a9

Běžnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna podle potřeby provádět každá osoba, a to jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů.

§ 55-61 zákona 258/2000 Sb.

a10

Na pracovištích s výskytem rizikových faktorů je zaměstnavatel povinen plnit stanovené povinnosti.

zákony č. 262/06 Sb., č. 258/00 Sb., č. 309/06 Sb., NV č. 361/07 Sb., vyhl.č. 432/03 Sb.

a11

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která užívá objekt, v němž je umístěna jedna nebo více vybraných nebezpečných látek, je povinna provést jeho posouzení.

§ 3-7 zákona č. 224/2015 Sb.

a12

Dovozce či výrobce nebezpečné směsi; distributor nebezpečné směsi z EU; výrobce detergentu; distributor detergentu z EU; dodavatel předmětu obsahující SVHC látky; musí plnit oznamovací povinnost.

§ 22 zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a směsích, vyhl. 61/2013 Sb., příloha VIII nařízení CLP

a13

Každý účastník dodavatelského řetězce s látkou nebo směsi má povinnost sdělit nejbližšímu účastníkovi proti směru řetězce nové informace o nebezpečných vlastnostech látek či směsí. Zaměstnavatelé musí umožnit pracovníkům a jejich zástupcům přístup k informacím uvedených v bezpečnostních listech.

článek 34 a 35 nařízení REACH

a14

Výrobce nebo dovozce látky v množství 1 tuny nebo větším za rok, je povinen podat žádost o registraci.

čl. 6 nařízení REACH

a15

Dodavatel je povinen poskytnout příjemci (odběrateli) ve stanovených případech bezpečnostní list k chemické látce nebo směsi.

čl. 31 nařízení REACH, příloha II nařízení REACH

a16

Výrobce, dovozce nebo následný uživatel nesmí uvést na trh látku nebo ji sám používat, je-li uvedena v seznamu látek podléhajících povolení. Látka, pro kterou nařízení REACH stanovuje omezení, se nesmí vyrábět, uvádět na trh ani používat, pokud nesplňuje podmínky tohoto omezení. Povinnost poskytovat informace ke směsím a předmětům, pokud obsahují látky z kandidátského seznamu.

čl. 56, 67 nařízení REACH

a17

Výrobce, dovozce, následný uživatel a distributor musí shromažďovat a uchovávat veškeré povinné informace.

čl. 49 nařízení CLP, čl. 36 nařízení REACH

a18

Výrobci, výrobci předmětů, dovozci a následní uživatelé jsou povinni klasifikovat látky nebo směsi před jejich uvedením na trh.

čl. 4 odst. 1 a 2 nařízení CLP, příloha I nařízení CLP

a19

Nebezpečné chemické látky a směsi musí být správně označeny a zabaleny.

čl. 17 až 35 nařízení CLP, příloha I, II a VIII nařízení CLP, § 4 NV 375/2017 Sb.

a20

Výrobce nebo dovozce je povinen oznámit informace o látce agentuře ECHA.

čl. 40 nařízení CLP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.