Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Pokyny pro bezpečné zacházení – P věty

Všeobecné
P101Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
Prevence
P201Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P202Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jim.
P210Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P220Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/…/hořlavých materiálů.
P221Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály…
P222Zabraňte styku se vzduchem.
P223Zabraňte styku s vodou.
P230Uchovávejte ve zvlhčeném stavu…
P231Manipulace pod inertním plynem.
P232Chraňte před vlhkem.
P233Uchovávejte obal těsně uzavřený
P234Uchovávejte pouze v původním obalu.
P235Uchovávejte v chladu
P240Uzemněte obal a odběrové zařízení.
P241Používejte elektrické/ventilační/ osvětlovací/…/zařízení do výbušného prostředí.
P242Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu.
P243Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
P244Udržujte ventily a bez olejů a maziva.
P250Nevystavujte obrušování/ nárazům/…/tření
P251Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260Nevdechujte prach/dým/ plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P261Zamezte vdechování prachu/ dýmu/plynu/mlhy/par/ aerosolů.
P262Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P263Zabraňte styku během těhotenství/kojení.
P264Po manipulaci důkladně omyjte…
P270Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P271Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P272Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
P273Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
P282Používejte ochranné rukavice proti chladu/obličejový štít/ochranné brýle.
P283Používejte ohnivzdorný/ nehořlavý oděv.
P284[V případě nedostatečného větrání] používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
P231+P232Manipulace pod inertním plynem. Chraňte před vlhkem.
P235+P410Uchovávejte v chladu. Chraňte před slunečním zářením.
Reakce
P301PŘI POŽITÍ:
P302PŘI STYKU S KŮŽÍ:
P303PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):
P304PŘI VDECHNUTÍ
P305PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
P306PŘI STYKU S ODĚVEM:
P308PŘI expozici nebo podezření na ni:
P310Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P311Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
P312Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P313Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
P314Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P315Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P320Je nutné odborné ošetření (viz … na tomto štítku).
P321Odborné ošetření (viz… na tomto štítku).
P330Vypláchněte ústa.
P331NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P332Při podráždění kůže:
P333Při podráždění kůže nebo vyrážce
P334Ponořte do studené vody/ zabalte do vlhkého obvazu.
P335Volné částice odstraňte z kůže.
P336Omrzlá místa ošetřete vlažnou vodou. Postižené místo netřete.
P337Přetrvává-li podráždění očí:
P338Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P340Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P342Při dýchacích potížích:
P351Několik minut opatrně oplachujte vodou.
P352Omyjte velkým množstvím vody.
P353Opláchněte kůži vodou/ osprchujte.
P360Před svlečením okamžitě opláchněte kontaminovaný oděv a kůži velkým množstvím vody.
P361Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
P362Kontaminovaný oděv svlékněte.
P363Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P364A před opětovným použitím vyperte.
P370V případě požáru:
P371V případě velkého požáru a velkého množství:
P372Nebezpečí výbuchu v případě požáru.
P373Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P374Haste pomocí běžných preventivních opatření z přiměřené vzdálenosti.
P375Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P376Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika
P377Požár unikajícího plynu: Nehaste, nelze-li únik bezpečně zastavit.
P378K uhašení použijte…
P380Vykliďte prostor.
P381Odstraňte všechny zdroje zapálení, můžete-li tak učinit bez rizika.
P390Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.
P391Uniklý produkt seberte.
P301+P310PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P301+P312PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P301+P330+P331PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P302+P334PŘI STYKU S KŮŽÍ: Ponořte do studené vody/zabalte do vlhkého obvazu.
P302+P352PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P303+P361+P353PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P304 +P340PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P306+P307+P311PŘI STYKU S ODĚVEM: Před svlečením okamžitě opláchněte kontaminovaný oděv a kůži velkým množstvím vody
P308+P311PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P308+P313PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P332+P313Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P333+P313Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P335+P334Volné částice odstraňte z kůže. Ponořte do studené vody/zabalte do vlhkého obvazu.
P337+P313Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P342+P311Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P361 + P364Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P362 + P364Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P370+P376V případě požáru: Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika.
P370+P378V případě požáru: K uhašení použijte…
P370+P380V případě požáru: Vykliďte prostor.
P370+P380+P375V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P371+P380+P375V případě velkého požáru a velkého množství: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
Skladování
P401Skladujte …
P402Skladujte na suchém místě.
P403Skladujte na dobře větraném místě.
P404Skladujte v uzavřeném obalu.
P405Skladujte uzamčené.
P406Skladujte v obalu odolném proti korozi/… obalu s odolnou vnitřní vrstvou.
P407Mezi stohy/paletami ponechte vzduchovou mezeru
P410Chraňte před slunečním zářením.
P411Skladujte při teplotě nepřesahující … oC/… oF.
P412Nevystavujte teplotě přesahující 50 oC/122 oF.
P413Množství větší než … kg/…liber skladujte při teplotě nepřesahující … oC/… oF.
P420Skladujte odděleně od ostatních materiálů.
P422Skladujte pod…
P402+P404Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu.
P403+P233Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P403+P235Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P410+P403Chraňte před slunečním zářením. Skladujte na dobře větraném místě
P410+P412Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 oC/ 122 oF.
P411+P235Skladujte při teplotě nepřesahující … oC/…oF. Uchovávejte v chladu.
Odstraňování
P501Odstraňte obsah/obal…

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.