Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

H věty a EUH věty

17. říjen 2008

Standardní věty o nebezpečnosti – H věty

Fyzikální nebezpečnost
H200Nestabilní výbušnina.
H201Výbušnina; nebezpečí masivního výbuchu.
H202Výbušnina; vážné nebezpečí zasažení částicemi.
H203Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.
H204Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.
H205Při požáru může způsobit masivní výbuch.
H220Extrémně hořlavý plyn.
H221Hořlavý plyn.
H222Extrémně hořlavý aerosol.
H223Hořlavý aerosol.
H224Extrémně hořlavá kapalina a páry.
H225Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H226Hořlavá kapalina a páry.
H228Hořlavá tuhá látka.
H240Zahřívání může způsobit výbuch.
H240Zahřívání může způsobit výbuch.
H241Zahřívání může způsobit požár nebo výbuch.
H241Zahřívání může způsobit požár nebo výbuch.
H242Zahřívání může způsobit požár.
H242Zahřívání může způsobit požár.
H250Při styku se vzduchem se samovolně vznítí.
H250Při styku se vzduchem se samovolně vznítí.
H251Samovolně se zahřívá: může se vznítit.
H252Ve velkém množství se samovolně zahřívá; může se vznítit.
H260Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny, které se mohou samovolně vznítit.
H261Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny.
H270Může způsobit nebo zesílit požár; oxidant.
H271Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant.
H271Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant.
H272Může zesílit požár; oxidant.
H272Může zesílit požár; oxidant.
H280Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.
H280Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.
H280Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.
H281Obsahuje zchlazený plyn; může způsobit omrzliny nebo poškození chladem.
H290Může být korozivní pro kovy.
Nebezpečnost pro zdraví
H300Při požití může způsobit smrt.
H301Toxický při požití.
H302Zdraví škodlivý při požití.
H304Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H310Při styku s kůží může způsobit smrt.
H311Toxický při styku s kůží.
H312Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H314Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315Dráždí kůži.
H317Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318Způsobuje vážné poškození očí.
H319Způsobuje vážné podráždění očí.
H330Při vdechování může způsobit smrt.
H331Toxický při vdechování.
H332Zdraví škodlivý při vdechování.
H334Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H335Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336Může způsobit ospalost nebo závratě.
H340Může vyvolat genetické poškození.
H341Podezření na genetické poškození.
H350Může vyvolat rakovinu.
H351Podezření na vyvolání rakoviny.
H360Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky.
H361Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.
H362Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.
H370Způsobuje poškození orgánů.
H371Může způsobit poškození orgánů.
H372Způsobuje poškození orgánůpři prodloužené nebo opakované expozici.
H373Může způsobit poškození orgánůpři prodloužené nebo opakované expozici.
Nebezpečnost pro životní prostředí
H400Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H411Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H413Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.

Doplňující informace k harmonizovanému seznamu klasifikací

H350iMůže vyvolat rakovinu při vdechnutí.
H360FMůže poškodit reprodukční schopnost.
H360DMůže poškodit plod v těle matky.
H361fPodezření na poškození reprodukční schopnosti.
H361dPodezření na poškození plodu v těle matky
H360FDMůže poškodit reprodukční schopnost. Může poškodit plod v těle matky.
H361fdPodezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu v těle matky.
H360FdMůže poškodit reprodukční schopnost. Podezření na poškození plodu v těle matky.
H360DfMůže poškodit plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti.

Doplňující informace o nebezpečnosti – EUH věty

EUH 001Výbušný v suchém stavu.
EUH 006Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu.
EUH 014Prudce reaguje s vodou.
EUH 018Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem.
EUH 019Může vytvářet výbušné peroxidy.
EUH 044Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu.
EUH 029Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou.
EUH 031Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
EUH 032Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami.
EUH 066Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH 070Toxický při styku s očima.
EUH 071Způsobuje poleptání dýchacích cest.
EUH 059Nebezpečný pro ozonovou vrstvu.
EUH 201/201AObsahuje olovo. Nemá se používat na povrchy, které mohou okusovat nebo olizovat děti. Pozor! Obsahuje olovo.
EUH 202Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí.
EUH 203Obsahuje chrom (VI). Může vyvolat alergickou reakci.
EUH 204Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.
EUH 205Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.
EUH 206Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).
EUH 207Pozor! Obsahuje kadmium. Při používání vznikají nebezpečné výpary. Viz informace dodané výrobcem. Dodržujte bezpečnostní pokyny.
EUH 208Obsahuje <název senzibilizující látky>. Může vyvolat alergickou reakci.
EUH 209/209APři používání se může stát vysoce hořlavým. Při používání se může stát hořlavým.
EUH 210Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
EUH 401Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.