Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Povinnost

Firma je povinna vydat pravidla pro pracoviště, na němž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo CMR.

Předpisy

§ 44a odst. 7 zákona 258/2000 Sb.

Komentář

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba je povinna vydat pro pracoviště, na němž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé, karcinogenní kategorie 1 nebo 2, mutagenní kategorie 1 nebo 2, toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2 a dále látkami a směsmi, které mají přiřazenu kategorii nebo kategorie nebezpečnosti karcinogenita kategorie 1A nebo 1B, mutagenita v zárodečných buňkách kategorie 1A nebo 1B a toxicita pro reprodukci kategorie 1A nebo 1B, písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nimi. (viz tabulky níže nebo příloha A3)

Pravidla musí být volně dostupná zaměstnancům na pracovišti a musí obsahovat zejména informace o nebezpečných vlastnostech látek a směsí, se kterými zaměstnanci nakládají, pokyny pro bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí, pokyny pro první předlékařskou pomoc a postup při nehodě.

Text pravidel je právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba povinna projednat s orgánem ochrany veřejného zdraví příslušným podle místa činnosti.

Grafické symboly pro tvorbu bezpečnostní dokumentace a vzorová pravidla pro vybrané látky a směsi (bezpečnostní karty) jsou k dispozici  v sekci Vzory a příklady ke stažení.

Přehled dotčených R vět a H vět:

Klasifikace podle nařízení CLP (tzv. nová klasifikace):

Třída nebezpečnostiKód třídy a kategorie nebezpečnostiH věta
Akutní toxicitaAcute Tox. 1, 2, 3H300, H301, H310, H311, H330, H331
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expoziceSTOT SE 1H370
Toxicita pro specifické cílové orgány- opakovaná expoziceSTOT RE 1

H372

Žíravost pro kůžiSkin Corr. 1H314
Mutagenita v zárodečných buňkáchMuta. 1A, 1BH340
KarcinogenitaCarc. 1A, 1BH350, H350i
Toxicita pro reprodukciRepr. 1A, 1BH360,H360FD, H360F, H360D, H360Df, H360Fd

Klasifikace podle chemického zákona (tzv. stará klasifikace): 

Třída nebezpečnostiR věta
vysoce toxickéR 26, R 27, R 28
toxickéR 23, R 24, R 25
žíravéR 34, R 35
karcinogenní kategorie 1 nebo 2R 45, R 49
mutagenní kategorie 1 nebo 2R 46
toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2R 60, R 61

Více také v článku Jak nově na písemná pravidla podle CLP.

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.